Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

praesens
18:07
2887 5dbd
praesens
18:06
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
praesens
18:06
1507 9676 500
praesens
18:05
5957 9e3d
Reposted fromTaieri Taieri vianoisetales noisetales
praesens
18:05
Reposted frompl pl viamissmiserable missmiserable
praesens
18:04
8507 7f9a 500

                                              ain't nothing wrong!
Reposted frombrzezinska brzezinska viamissmiserable missmiserable
praesens
18:04
9291 e945
Reposted frommartynkowa martynkowa viamissmiserable missmiserable
praesens
18:03
1326 b72f
  NIEPOWTARZALNA OKAZJA!
Reposted frommadreality madreality
praesens
17:36
praesens
17:34
0178 ba46 500
Reposted fromscorpix scorpix viamissmiserable missmiserable
17:33
7030 7ae8
praesens
17:33
1314 4639
praesens
17:33
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viaPatij Patij
praesens
17:33
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaPatij Patij

June 21 2015

praesens
12:57
9309 5b2c 500
Reposted fromczinok czinok viairmelin irmelin
praesens
12:56
8957 4b0e
praesens
12:55
0847 b20b
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagosienia gosienia
praesens
12:54
0350 6af9
Reposted fromechium echium viamaliwa maliwa
12:52
praesens
11:22
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl